Niedziela, 14-07-2024

Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skutecznie stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Cyberbezpieczeństwo - zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560).

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:

 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.),
 • kradzieże tożsamości,
 • kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
 • blokowanie dostępu do usług,
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
 • ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję.

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 • zainstaluj i używaj oprogramowania przeciw wirusom i spyware. Najlepiej stosuj ochronę w czasie rzeczywistym,
 • aktualizuj oprogramowanie antywirusowe oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie),
 • aktualizuj system operacyjny i aplikacje bez zbędnej zwłoki,
 • nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia,
 • nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu, chyba że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna,
 • nie używaj niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też publikowania własnych plików w Internecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony),
 • co jakiś czas skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe - jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna. Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony – należy je wykryć i zlikwidować
 • sprawdzaj pliki pobrane z internetu za pomocą skanera,
 • staraj się nie odwiedzać zbyt często stron, które oferują niesamowite atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, lub łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu)- często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia,
 • nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich,
 • nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu – niech np. będą zabezpieczone hasłem i zaszyfrowane – hasło przekazuj w sposób bezpieczny,
 • pamiętaj o uruchomieniu firewalla,
 • wykonuj kopie zapasowe ważnych danych,
 • pamiętaj, że żaden bank, czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji,

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

Wszelkie porady bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów dostępne są na:

Kampania ma na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Braniewa

Urząd Miasta Braniewa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Braniewa.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Weryk.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 644 01 03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Anna Weryk
 • Adres: Urząd Miasta Braniewa
  ul. Kościuszki 111 Braniewo
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 644 01 03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Braniewa z siedzibą przy ul. Kościuszki 111 w Braniewie.

Budynek spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Natomiast jest budynkiem zabytkowym, aktualnie niedostosowanym dla osób poruszających się na wózkach lub z problemami w poruszaniu się.

Do głównego wejścia prowadzi miejski chodnik z kostki brukowej. Tuż przed bramą główną znajduje się przejście dla pieszych z obniżonymi krawężnikami, ale bez sygnalizacji świetlnej. Teren wokół budynku wyłożony jest kostką brukową. Urząd dysponuje własnymi miejscami parkingowymi, a w tym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami i matek z dzieckiem.

Wejście do budynku znajduje się z dwóch stron. Wejście główne od strony ulicy Kościuszki i drugie od strony parkingu wewnętrznego. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściu od strony parkingu zamontowany został dzwonek dla osób niepełnosprawnych umożliwiający kontakt z pracownikami.

W wejściu głównym zainstalowany został siłownik na podczerwień, który samoczynnie otwiera główne drzwi budynku. Korytarze mają odpowiednią szerokość komunikacyjną. Na piętro również prowadzą schody. Schody w budynku urzędu  oznaczone są kontrastowo. Nie ma windy ani platform. Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.  Zapewniona jest  informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i słowny - tablice informacyjne, pracownik. Wejścia do pokoi są oznakowane tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. W sekretariacie, Urzędzie Stanu Cywilnego i w biurze ewidencji ludności i dowodów osobistych zainstalowane zostały pętle indukcyjne.

We wszystkich miejscach należących do Urzędu Miasta Braniewa zapewniona jest osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.
W trakcie realizacji jest projekt osobowego dźwigu siłowego tzw. winda.

Wykonana została dokumentacja projektowa remontu toalety z przystosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Komunikat Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 1 września 2023 r. dotyczący Stopnia alarmowego CHARLIE-CRP oraz BRAVO.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

      ►   nr 363 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego

             (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

       ►  nr 364 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP

             (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

       ►  nr 365 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego

             (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami

            Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 września 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2023 roku do godz. 23:59.

 

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku               o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KLIENT URZĘDU/JEDNOSTKI GMINNEJ

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miasta Braniewa, adres: ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa orazwykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, a w szczególności:
  1. spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów,
  2. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności obejmujące sprawy:
   • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
   • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
   • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
   • działalności w zakresie telekomunikacji;
   • lokalnego transportu zbiorowego;
   • ochrony zdrowia;
   • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
   • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
   • gminnego budownictwa mieszkaniowego;
   • edukacji publicznej;
   • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
   • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
   • targowisk i hal targowych;
   • zieleni gminnej i zadrzewień;
   • cmentarzy gminnych;
   • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
   • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
   • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
   • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
   • promocji gminy;
   • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j. z dnia 2023.03.27 z póżn. zm.);
   • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
  1. innych spraw publicznych ustawowo przekazanych;
  2. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy oraz porozumień;
  3. zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami.
 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych np. z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja w/w celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.