Niedziela, 14-07-2024

Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miasta Braniewa realizuje projekt pn.: Cyfrowa administracja – nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Montaż elementów małej architektury na terenie amfiteatru miejskiego w Braniewie

Logo RYBACTWO I MORZE, Unia Europejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki

W dniu 23 stycznia 2020 r podpisano umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn Montaż elementów małej architektury na terenie amfiteatru miejskiego w Braniewie”. Jest to trzeci pozytywnie oceniony wniosek w ramach działania „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wartość projektu to 18 337,88 z czego dofinansowanie wynosi 14 880,00 zł i wyczerpuje tym samym maksymalny limit dofinansowania przysługujący na jednego beneficjenta (300 tys). W ramach tego projektu, w przyszłym roku zostaną wymienione ławki oraz kosze na ternie parku przy amfiteatrze (dawny cmentarz św. Jana) oraz zainstalowane zostanie samoobsługowa stacja naprawy rowerów z kompletem niezbędnych narzędzi do samodzielnej naprawy rowerów. Jest to pierwsze takie urządzenie w naszym mieście i z pewnością będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem rowerzystów.

Galeria:

"Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie"

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Miasto Braniewo uzyskało dofinansowanie na realizację projekt pn.: „Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie“ w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020, podziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Łączna wartość projektu: 3 559 481,86 zł, z czego dofinansowanie to 3 025 559,58zł.Wartość remontu wieży bramnej to 2 683 965 zł ( koszt robót budowlanych, konserwatorskich i nadzoru inwestorskiego). Koszt rekonstrukcji muru : 700 593,02 PLN

Nowe życie Stadniny Koni w Braniewie - różnorodne biologiczne strefy rekreacyjno-wypoczynkowe

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Utworzenie stref rekreacji i odpoczynku - zagospodarowanie parku przy byłej stadninie ul. Moniuszki.
Decyzją Zarządu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17.07.2018, projekt pn: „Nowe życie stadniny koni w Braniewie - różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe" otrzymał dofinansowanie w ramach działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej RPO Warmia i Mazury 2014-2020.

Wartość projektu 3 222 707,24 zł z czego dofinansowanie w wysokości wynosi 2 735 255,15 (85%). Projekt dotyczy rewaloryzacji i rewitalizacji parku miejskiego na terenie dawnego "Stada Ogierów" zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, a w szczególności: wykonania sieci alejek spacerowych (przebudowa nawierzchni), elementów małej architektury ogrodowej, polany z miejscem ogniskowym, ławek, koszy, parkingu rowerowego, ścieżki zdrowia i ścieżki krajobrazowej, ogrodzenia i oświetlenia parku, zagospodarowania zieleni, tj. wykonania prac pielęgnacyjnych, porządkowych, kształtowania terenów zieleni.
Projekt zagospodarowania zieleni zakłada uzupełnienie obsadzeń alejowych i kompozycyjnych, wprowadzenie formowanych szpalerów i żywopłotów, uzupełnienie i urozmaicenie runa parkowego obsadzeniem z bylin, krzewinek i kwiatów cebulkowych.

Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miasta Braniewa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
projekt pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa”

Budowa skateparku w Braniewie

Logo RYBACTWO I MORZE, Unia Europejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Skatepark ul. Łąkowa w Braniewie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"
Kwota realizacji 769 000,00 zł

Podkategorie