Niedziela, 23-06-2024

Informacja

 

FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpg

Informujemy, że wniosek Gminy Miasta Braniewa w konkursie Granty PPGR został zaakceptowany i w dniu 13 kwietnia 2022r. została podpisana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowa o powierzenie grantu.

Przyznana kwota grantu to 1 175 500 zł z przeznaczeniem na zakup 481 szt. sprzętu komputerowego (laptop, komputer lub tablet) dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR. Lista osób zakwalifikowanych objęła tych wszystkich, którzy w wyznaczonym czasie dostarczyli wymagany komplet dokumentów lub zostali pozytywnie zweryfikowani przez KOWR.

Obecnie rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy - zgodnie z ustawą PZP, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup sprzętu wskazanego we wniosku. Przybliżony termin przekazania sprzętu komputerowego to początek następnego roku szkolnego ( wrzesień/październik 2022) i jest uzależniony od wyników postepowania przetargowego i dostaw sprzętu. Zgodnie z założeniami konkursu Miasto ma 10 miesięcy na realizację projektu, począwszy od dnia podpisania umowy.

Przypominamy, że Gmina Miasta Braniewa jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego. W związku z powyższym Gmina opracuje oraz wdroży procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu, monitoring obejmie wszystkie osoby, które odbiorą sprzęt.

poslkilad.png

UWAGA! - możliwość uzupełnienia dokumentacji GRANTY PPGR

FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpg

Informujemy, że w dniach 10-12 stycznia 2022r. istnieje możliwość uzupełnienia dokumentów w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Osoby, które odnalazły albo otrzymały w ostatnim czasie zaświadczenia z ZUSu, KOWRu lub innej instytucji potwierdzające zatrudnienie krewnego w PGR, mogą dostarczyć je do Sekretariatu Urzędu pok. 16 (I piętro) w dniach 10-12 stycznia 2022r, godz. 7-15.

Uwaga:

 • nie są przyjmowane nowe zgłoszenia/wnioski

 • uzupełnione dokumenty potwierdzające zatrudnienie w PGR np.: : świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego, z którego wynika fakt pracy w PGR np. : książeczki ubezpieczeniowe, ksero listy płac, stary dowód osobisty z wpisem o zatrudnieniu, umowy najmu mieszkać służbowych (pgrowskich)

 • Nie dotyczy osób, które wcześniej uzupełniły i dostarczyły ww. dokumenty.

 • Gmina Miasta Braniewa wystąpiła do Archiwum KOWRu o zaświadczenia dla osób, którym brakowało potwierdzenia zatrudnienia. Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji zwrotnej, a udokumentowane potwierdzenie zatrudnienia jest warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania się do programu.

poslkilad.png

Konieczne uzupełnienie dokumentacji - GRANTY PPGR

FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpg

Szanowni Mieszkańcy Miasta Braniewa!

Informujemy, że uległy zmianie wymagania dotyczące weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Gmina Miasta Braniewa, po złożeniu wniosku, została zobowiązana do weryfikacji złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia w PGR na podstawie dokumentów wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Wg. weryfikatora Komisji Przyznającej Granty - informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Dodatkowo, w celu weryfikacji potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej z osobą zatrudnioną, prosimy o dostarczenia wypełnionego formularza i ewentualnych dokumentów potwierdzających pokrewieństwo.

W związku z powyższym rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu zobowiązane są dostarczenia dokumentów:

 • zaświadczenia lub inne dokumenty poświadczające zatrudnienie w PGR , np. : świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego

 • wypełniony formularz o stopniu pokrewieństwa i dokumentów potwierdzających pokrewieństwo, np. akty urodzenia, małżeństwa, kopie dowodów osobisty itp. (formularz w załączeniu)

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111. Pok. 17 (I piętro), w godz. 7.00-15.00

Termin: do 30.11.2021r.

Telefon kontaktowy: 55 644 01 14

Ważne, aby w przypadku dostarczenia kopii dokumentów potwierdzić ich autentyczność z oryginałem

– kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu i podpisem.

Brak przedłożenia wymaganych dokumentów spowoduje odrzuceniem złożonych oświadczeń.

Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa

poslkilad.png

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR zamieszkałych w Braniewie

FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpg

Szanowni Mieszkańcy Miasta Braniewa!

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza nabór zgłoszeń do udziału w konkursie grantowym, którego celem jest przekazanie sprzętu komputerowego dla dzieci, wnuków i prawnuków z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.

W ramach wsparcia dziecko szkolne może otrzymać: komputer stacjonarny, laptop lub tablet

Uprawnione do otrzymania wsparcia jest dziecko spełniające wymagania:

 • jest w wieku szkolnym- szkoła podstawowa, średnia

 • jest mieszkańcem Braniewa (miasto)

 • jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej

 • nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie w terminie zgłoszenia składającego się :

 • Załącznik 7- Oświadczenie podpisanie przez rodziców ucznia niepełnoletniego lub

 • Załącznik 8 - Oświadczenie podpisanie przez ucznia pełnoletniego

 • formularz dotyczący wyboru sprzętu

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR (nieobowiązkowe, brak tych dokumentów nie wyklucza z udziału)

Zgłoszenia należy złożyć do 29 października 2021 r. do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta Braniewa ( I piętro pok. Nr 16) lub w sekretariacie, każdej ze szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Braniewa t.j.:

 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi,

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej,

Dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane!

Na podstawie zebranych deklaracji, Gmina Miasta Braniewa złoży wniosek o grant o w ramach środków unijnych programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Zasady przekazywania zakupionego sprzętu w ramach projektu zostaną ustalone odrębnie po uzyskaniu grantu .

Gmina Miasta Braniewa zastrzega możliwość wprowadzania zmian, w przypadku modyfikacji wytycznych i regulaminów przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Pliki do pobrania:

1. Załącznik nr 7- Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

2. Załącznik nr 8- Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4. formularz dotyczący wyboru sprzętu

Wszystkie szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pytania i odpowiedzi https://www.gov.pl/attachment/39e964c3-e0d7-4103-bec8-dc797e8569f1

poslkilad.png