Niedziela, 14-07-2024

Projekt WaterMan w pigułce

WaterMan Logo

WaterMan to projekt, który ma na celu przede wszystkim promowanie ponownego wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ten sposób dodaje nowy element do zarządzania wodą, który może sprawić, że zaopatrzenie w wodę będzie bardziej odporne na klimat. Kluczowymi aktorami w zakresie ponownego wykorzystania wody są władze lokalne i przedsiębiorstwa wodociągowe, dla większości których temat ten jest wciąż nowością. WaterMan dostarczy im wiedzy i narzędzi do opracowania strategicznych podejść i wdrożenia konkretnych środków, które wprowadzą ponowne wykorzystanie wody w życie.

Dostępny samorząd - granty

Fundusze Europejskie

Gmina Miasta Braniewa realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Braniewa”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"

Logotypy Unii Europejskiej - Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa

Informujemy, że wniosek Gminy Miasta Braniewa w konkursie Granty PPGR został zaakceptowany i w dniu 13 kwietnia 2022r. została podpisana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowa o powierzenie grantu.

Przyznana kwota grantu to 1 175 500 zł z przeznaczeniem na zakup 481 szt. sprzętu komputerowego (laptop, komputer lub tablet) dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR. Lista osób zakwalifikowanych objęła tych wszystkich, którzy w wyznaczonym czasie dostarczyli wymagany komplet dokumentów lub zostali pozytywnie zweryfikowani przez KOWR.

Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miasta Braniewa realizuje projekt pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna. Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków/. Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Cyfrowa Gmina

Źródło dofinansowania: Projekt będzie realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze nr 4124/2/2022 z dnia 28.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

"Braniewo - warmińskie miasto piwowarów- forma spędzania wolnego czasu"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt jest współfinasowany w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Podkategorie