Niedziela, 14-07-2024

Program „Posiłek w szkole i w domu”

znaki strona www

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2024 - 2028

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Rok 2024

wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa

159 024,00 zł

wartość środków własnych

70 000,00 zł

całkowita wartość programu

229 024,00 zł

Data podpisania umowy: 26.02.2024r.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

Ze środków przekazywanych gminie w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.