Niedziela, 14-07-2024

Uprzejmie informujemy o dostępności środków Programu „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o dostępności środków Programu „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasta Braniewa.

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, t.j. budynku, w których wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” możliwe będzie dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe, na:

 1. kocioł gazowy kondensacyjny,

 2. kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

 3. ogrzewanie elektryczne,

 4. pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze,

 5. podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 1. instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 2. wymiana okien i drzwi,

 3. wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także: przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

!! Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do realizacji Programu „Ciepłe Mieszkanie” jest wymiana źródła ciepła na proekologiczne. Tylko wówczas dodatkowo beneficjent końcowy może rozszerzyć zakres inwestycji: o instalację co/cwo, wymiany okien i drzwi oraz wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Bez zaplanowanej wymiany źródła ciepła nie ma możliwości składania wniosków !!

Nabór uzupełniający wniosków potrwa od 19.07.2023r. do 31.08.2023 roku.

Ilość miejsc jest ograniczona oraz uzależniona od poziomu dofinansowania.

 • 11 miejsc na poziom podstawowy;

 • 2 miejsca na poziom podwyższonym;

 • 1 miejsce na poziom najwyższy.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo.

Pokój nr 11 (parter) numer kontaktowy 55 644 01 35.

Przedsięwzięcia muszą być wykonane oraz rozliczone do 30.05.2024r. za pośrednictwem „wniosku o płatność”.

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

Poziom 1 – podstawowy:

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny;

Poziom 2 – podwyższony:

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny;

Poziom 3 – najwyższy:

w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

WAŻNE !

1. Wnioski mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Miasta Braniewa.

2. Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Miasta Braniewa.

3. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

4. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:

https://wfosigw.olsztyn.pl/cieple-mieszkanie/

oraz

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Link do Zarządzenia Nr 118/2023 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 lipca 2023 r. 

Przejdź do zarządzenia