Czwartek, 23-05-2024

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2024 - "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP), która ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. Turniej przeprowadzany jest we wszystkich województwach, od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego w trzech grupach wiekowych. Rywalizacja jest przeprowadzona w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego.

Turnieje Wiedzy Pożarniczej wyposażają młodzież w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także przyczynią się do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Ponadto młodzież ma możliwość poznania historii, kultury i tradycji danego regionu, bierze udział w zajęciach edukacyjnych na temat bezpieczeństwa, ratowania życia, ekologii, ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Ze względu na tematykę Turnieju uczestnicy muszą wykazać się umiejętnościami praktycznymi (np. udzielanie pierwszej pomocy, podstawy gaszenia pożarów) oraz wiedzą m.in. z zakresu chemii, fizyki ,ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, historii, ekologii, a w szczególności wiedzy i umiejętności racjonalnego zachowania w sytuacji niestandardowej i stresującej oraz znajomości sprzętu i jego zastosowania.

Turniej jest skierowany do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W OTWP uczestniczą dzieci i młodzież w trzech grupach:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,
III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Na eliminacje zapraszamy PO DWIE NAJLEPSZE osoby z każdej grupy wiekowej z eliminacji gminnych/środowiskowych.
Dojazd na eliminacje we własnym zakresie, po ustaleniu z wyznaczonym opiekunem w gminie
Eliminacje powiatowe odbędą się w OSP BRANIEWO I PSP BRANIEWO OD GODZINY 10:00, 19 KWIETNIA BR. (przyjazd laureatów odpowiednio wcześniej, NIE PÓŹNIEJ JAK DO GODZINY 9:40),
Eliminacje składają się z testu pisemnego (dla wszystkich), testu ustnego (trzy najlepsze osoby z każdej grupy wiekowej),
Finałem wydarzenia będzie wręczenie dyplomów, wyróżnień i upominków dla uczestników.
Czas eliminacji: około 2h plus czas dojazdu laureatów (o tą informację czasami pytają Dyrektorzy Szkół – oczywiście jest to wartość szacunkowa)
Na eliminacje wojewódzkie kwalifikują się NAJLEPSZE OSOBY z każdej grupy wiekowej eliminacji powiatowych – finał wojewódzki odbędzie się w maju br.,
Na eliminacje powiatowe proszę zabrać KARTY UCZESTNIKÓW, OŚWIADCZENIE OPIEKUNA, OŚWIADCZENIE RODO (dokumenty w załączeniu) oraz oczywiście co najważniejsze dobry humor i dużo wiedzy uczestników 😉
Opiekunowie będący jednocześnie przedstawicielami OSP proszę, aby na eliminacje przybyli w UMUNDUROWANIU WYJŚCIOWYM.

Wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia konkursów znajdują się pod adresem: https://zosprp.pl/2020/10/01/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej/

Zawody sportowo-pożarnicze drużyn MDP – eliminacje powiatowe odbędą się we Fromborku, dnia 27 kwietnia od godziny 11.00, na stadionie miejskim we Fromborku przy ulicy Młynarskiej 32.

Zawody odbędą się wg standardu CTIF.

W finale centralnym startują laureaci pierwszego i drugiego miejsca szczebla wojewódzkiego. Finał centralny składa się z dwóch części: testu pisemnego oraz ścisłego finału ustnego.

Na etapie eliminacji pisemnych uczestnicy rozwiązują test składający się z 40 pytań. Do finału ustnego kwalifikuje się 15 uczestników eliminacji pisemnych z 3 grup wiekowych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach.

Finał ścisły składa się z zadań praktycznych i finału ustnego. Każdy z uczestników odpowiada na 5 pytań jury (np. 2 pytania w części praktycznej i 3 pytania w części ustnej).  W finale ścisłym zostają wyłonieni zwycięzcy I, II, III, IV, V miejsc w 3 grupach wiekowych.

turniej wiedzy pozarniczej
 

Zakres tematyczny Turnieju

HISTORIA – dzieje ruchu strażackiego i ochrony przeciwpożarowej,

ZWIĄZEK OSP RP – zasady działania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz rola Związku OSP w ich funkcjonalności,

PREWENCJA – bezpieczeństwo przeciwpożarowe , w tym techniczne zabezpieczenie przed powstawaniem pożarów, a w przypadku ich powstania ograniczenie ich rozprzestrzeniania,

RATOWNICTWO MEDYCZNE – znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy, w tym przeznaczenie i stosowanie sprzętu KPP i PP, działania ratowniczo- gaśnicze, kluczowe elementy dotyczące taktyki oraz technik gaszenia pożarów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, a także zasad zachowania bezpieczeństwa dla poszkodowanych i ratowników,

ORGANIZACJA i TAKTYKA RATOWNICZA – podstawowe zasady organizowania działań ratowniczych, z uwzględnieniem taktyki i specyfiki poszczególnych specjalizacji z zakresu działań poszukiwawczo- ratowniczych, ratownictwa chemicznego, wodno-nurkowego, wysokościowego, technicznego oraz wyposażenia sprzętowego, a także zasad zachowania bezpieczeństwa dla poszkodowanych i ratowników,

EKOLOGIA i OCHRONA ŚRODOWISKA w edukacji dla bezpieczeństwa człowieka oraz przygotowanie społeczeństwa na zmiany klimatyczne.