Niedziela, 23-06-2024

Ogłoszenie o LII sesji Rady Miejskiej w Braniewie, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111.

Informacja/ Ogłoszenie
Informuję, że LII sesja Rady Miejskiej w Braniewie, odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 r. o
godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 listopada 2023 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji
dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie
Abstynenckie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
8. Przerwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/391/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia
21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2023-2037.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2024 – 2037.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2024 rok:
1/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza Miasta,
2/ przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Finansów,
3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej ,
4/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5/ głosowanie uchwały budżetowej.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
(-)Dariusz Frąckiewicz

Zaproszenie do udziału w warsztatach Open Space Technology

W związku z pracami nad projektem „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Szlak Świętej Warmii do 2023 roku” Burmistrz Miasta Braniewa Pan Tomasz Sielicki serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, rzemieślników, lokalnych artystów, animatorów kultury, a także branże: hotelarską, gastronomiczną, usługową. Warsztaty strategiczne odbędą się w formule Open Space Technology.

Miejsce wydarzenia : Sala Sesyjna Olsztyńskiego Starostwa, Plac Bema 5 w Olsztynie, 8 grudnia 2023 r., w godz.: 12:00-15:00

braniewo news

 

 

szlak warsztaty 2023