Niedziela, 23-06-2024

INFORMACJA o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z podjęciem Uchwały Nr LI/467/23 przez Radę Miejską w Braniewie w dniu 29 listopada 2023 roku w sprawie ustalania metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty informuję, że od miesiąca stycznia 2024 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 36,00 zł miesięcznie / osobę w przypadku odpadów komunalnych zbieranych
i odbieranych w sposób selektywny;

- 72,00 zł miesięcznie / osobę w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wywiązuje  
się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Właścicielom nieruchomość zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarowali w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że będą kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie, w wysokości 1,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

 

WAŻNE

W celu usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2024 r. zostaje wprowadzony System Identyfikacji Masowych Płatności, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zawiadomienia dotyczące poszczególnych podatników oraz numery indywidualnych kont bankowych zostaną wysłane przez Urząd do wszystkich mieszkańców na początku stycznia i od tego miesiąca wpłat należy dokonywać na podany w Zawiadomieniu indywidualny rachunek bankowy.

braniewo news