Czwartek, 23-05-2024

Informacja o LIV sesji Rady Miejskiej w Braniewie, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111.

Informuję, że LIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 r. godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołów z LII sesji Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2023 r. i

protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 8 stycznia 2024 r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w

ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach wspomaganym i treningowym.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia

krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz

warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego

zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych

i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla

osób z zaburzeniami psychicznymi, usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz

odpłatności za te usługi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od

opłat oraz trybu ich pobierania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasta Braniewa „Korpus

Wsparcia Seniorów” na rok 2024 .

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-

2026.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy

Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Braniewie na lata 2024-2030
12. Przerwa

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/454/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25

października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/450/23 Rady Miejskiej w

Braniewie z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących

własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/255/21 Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym

do rejestru zabytków.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka

ratownika ochotniczej straży pożarnej i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży

pożarnej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia określającego zasady

współpracy i współfinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pod

nazwą „ Rozbudowa DW 504 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Frombork-

Stępień”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/479/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia

20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2024-

2037.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.
20. Podjęcie uchwały udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Braniewie w

wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027.

23. Podjęcie uchwały przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w

Braniewie za 2023 rok i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w

Braniewie na 2024 rok.

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w

Braniewie za 2023 rok oraz zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w

Braniewie na 2024 rok.

25. Interpelacje i zapytania.

26. Sprawy różne.

27. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-) Dariusz Frąckiewicz
 
braniewo news