Niedziela, 23-06-2024

Informacja o L sesji Rady Miejskiej w Braniewie, która odbędzie się w dniu 25 października 2023 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111.

Szanowni Państwo,

informuję, że L sesja Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się w dniu 25 października 2023 r.
o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Braniewie z 27 września 2023 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
8. Przerwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta
Braniewa do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN- Warmia i Mazury sp. z o.o. w
Olsztynku wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki SIM Warmia-
Mazury Sp. z o.o. w Olsztynku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/391/22 Rady Miejskiej w
Braniewie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Braniewa na lata 2023-2037.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Braniewie na
kadencję 2024-2027.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
(-) Dariusz Frąckiewicz

braniewo news