Niedziela, 14-07-2024

Informacja o III sesji Rady Miejskiej w Braniewie, zwołanej na dzień 19 czerwca 2024 r. godz.10.00

INFORMACJA o III Sesji Rady Miejskiej w Braniewie

Informuję, że III sesja Rady Miejskiej w Braniewie, odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r. o
godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa , ul. Kościuszki 111.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad .

4. Zatwierdzenie protokołu z II sesji Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2024 r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2023 zadań własnych Miasta

realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych

zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu , flagi oraz pieczęci Miasta Braniewa oraz zasad

ich używania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Miasta Braniewa oraz ustalenia

wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i

wicedyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa w roku

szkolnym 2024/2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/253/14 Rady Miejskiej w Braniewie z

dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia

Krótkoterminowego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/489/24 z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie

Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób

Doznających Przemocy Domowej w Braniewie na lata 2024-2030.

13. Przerwa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/479/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia

20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata

2024-2037.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.

17. Raport o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2023 rok i głosowanie uchwały w sprawie udzielenia

Burmistrzowi Miasta Braniewa wotum zaufania:

a/ przedstawienie raportu- wystąpienie Burmistrza Miasta Braniewa,

b/ debata nad raportem,*

c/ głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Braniewa wotum zaufania.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy

Miasta Braniewa za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta

Braniewa za 2023 rok:

a/ przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta Braniewa za 2023,

b/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2023 rok wraz z informacją

o stanie mienia komunalnego,

c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z

wykonania budżetu miasta za 2023 rok,

d/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

miasta Braniewa oraz sprawozdania finansowego,

e/ dyskusja,

f/ głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy
 
 

Miasta Braniewa za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Braniewa
za 2023 rok .

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z

tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok:

a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium

Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2023 ,

b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2023

rok,

c/ głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z

tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/287/21 Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 listopada 2021 r. w przedmiocie określenia zasad dofinansowania inwestycji

służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na

proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Braniewa.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 maja 2024

roku oznaczone Nr PN.4131.206.2024.

22. Interpelacje i zapytania.

23. Sprawy różne.

24. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                                                 Rady Miejskiej w Braniewie

                                                                                                                                                      Dariusz Frąckiewicz

Obowiązek_informacyjny_-OI-OBRADY_Rady_Miejskiej_w_Braniewie.pdf

braniewo news