Środa, 29-11-2023

Nowe pojemniki do segregacji odpadów

Zgodnie z prowadzonym przez Gminę Miasta Braniewa postępowaniem na zakup i dostawę pojemników do segregacji odpadów - informujemy, że została zakupiona kolejna partia 25 sztuk pojemników do zbierania odpadów komunalnych segregowanych frakcji: plastik i metale, o pojemności 1100 dm³. Nowe pojemniki spełniają normę DIN dla rozładunku i opróżnienia mechanicznego, spełniają wymagania norm EN-840 oraz osiadające atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH). Wyposażone są w 4 obrotowe, gumowe kółka, stalową oś, dwa kółka wyposażone w hamulec, wykonane są z trwałego polietylenu (HDPE) odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Wyposażone w łatwą w otwieraniu pokrywę oraz uchwyty umieszczone na obwodzie do łatwego prowadzenia pojemnika. Pojemniki oznaczone są odpowiednią naklejką oraz napisem „metale i tworzywa sztuczne”. Nowo zakupione pojemniki wkrótce zastąpią te najbardziej wysłużone.

1701090848014

1701090848005

1701090847998

1701090848008

1701090848011

Informacja o LI sesji Rady Miejskiej w Braniewie

Szanowni Państwo, 

Informuję, że LI sesja Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r.: o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Braniewie z 25 października 2023 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy Społecznej w formie posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie pomocy w formie posiłku realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/255/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia
16 czerwca 2021r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
11. Przerwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/202/09 Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/391/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2023- 2037.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Braniewie i nadania jej statutu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE
(-) DARIUSZ FRĄCKIEWICZ

braniewo news