OGŁOSZENIE

 

W dniu 5 września 2018 roku o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Interpelacje i zapytania .

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miasta Braniewa, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Braniewa ( tj. Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz.4414 z późn. zm.).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/99 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych Gimnazjów na terenie Miasta Braniewa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/99 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo.

12. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasta Braniewa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”.

14. Przerwa .

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

na terenie Miasta Braniewa.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcie przez Gminę Miasta Braniewa zadania własnego Powiatu Braniewskiego pn. „ Organizacja Dożynek Powiatowych 2018”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023 .

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz