Ogłoszenie

W dniu 20 czerwca 2018 roku o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

 

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Interpelacje i zapytania .

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo w roku szkolnym 2018/2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przypadków w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz warunków i trybu ich udzielania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie -dot. skargi nr 1510.3.2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie -dot. skargi nr 1510.4.2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Braniewo na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021.

12. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasta Braniewa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa- dot. działki nr 9/53.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa- dot. działki nr 419/1.

16. Przerwa .

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023 .

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2017 rok :

a/ przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta Braniewa za 2017 rok,

b/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2017 rok,

d/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Braniewa oraz sprawozdania finansowego,

e/ dyskusja,

f/ głosowanie uchwały.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok:

a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2017,

b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

c/ głosowanie uchwały.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Braniewa Programu „Braniewskiej Karty Weterana”.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

23. Sprawy różne.

24. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz