OGŁOSZENIE

W dniu 28 marca 2018 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2017 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

7. Interpelacje i zapytania .

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewo na stałe obwody głosowania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2018 roku.

12. Przerwa .

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przejęcia zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023 .

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie .

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz