OGŁOSZENIE

W dniu 21 lutego 201roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

 

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.

5. Przedstawienie Planu wspomagania szkół i przedszkoli Miasta Braniewa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” wraz z harmonogramem wdrażania.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania .

8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/204/17 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Braniewa, położonej w Braniewie przy ul.Grzybowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

13. Przerwa .

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/258/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 listopada 2017 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XL/275/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2017-2032.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego ( dot. kwoty 20.000 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego ( dot. kwoty 30.000 zł).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie .

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych za 2017 rok i zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie na 2018 rok.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

23. Sprawy różne.

24. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz