OGŁOSZENIE

 

W dniu 19 stycznia 2018 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

 

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z wysokości średniej wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach za 2017 rok.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

7. Interpelacje i zapytania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2017-2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

11. Przerwa .

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie na 2018 rok.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz