Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty
Odsłony: 1426

Burmistrz Miasta Braniewa

informuje, że na podstawie art. 31 ust. 1 - 7  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony   Rzeczypospolitej  Polskiej    ( t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1430)    oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji     z   dnia   17   listopada   2009 r,    w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia   kwalifikacji   wojskowej   oraz  założenia  ewidencji wojskowej ( t.j. Dz. U. z 2015 , poz. 991 ), obywatele polscy,  którzy  w  2017 roku   ukończyli   18 rok  życia    i  są zameldowani  na  terenie   Miasta Braniewa,   jako  w miejscu   pobytu   stałego  lub  pobytu   czasowego   trwającego    ponad  trzy miesiące, zostaną objęci rejestracja.

Rejestrację wobec ww. osób prowadzi Burmistrz Miasta Braniewa  na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz przeprowadzenia  kwalifikacji wojskowej w roku 2018.

Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych określonych w art. 8 pkt 1-5, 7, 9-11, 14, 17-21 i 26 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657),uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), bez obowiązku zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby podlegającej rejestracji.

Rejestracja polega na sporządzeniu corocznie rejestru osób objętych rejestracją, w postaci wydruku na nośniku papierowym oraz w postaci elektronicznej w dwóch egzemplarzach.   Jeden egzemplarz rejestru  Burmistrz Miasta Braniewa przekazuje Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Elblągu  niezwłocznie po sporządzeniu, nie później jednak niż do dnia 5 stycznia,  następującego po roku w którym osoby objęte rejestracją ukończyły 18 rok życia.

W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, skreślenie osoby z rejestru może nastąpić ,po otrzymaniu przez Burmistrza Miasta Braniewa zawiadomienia pisemnego, o wpisaniu tej osoby do rejestru przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce nowego pobytu.

Rejestr jest aktualizowany na bieżąco do czasu stawienia się osób danego rocznika do kwalifikacji wojskowej, która zostanie przeprowadzona na terenie Województwa Warmińsko - Mazurskiego w okresie od dnia 30 stycznia  do dnia 27 kwietnia 2018 roku.

 

BURMISTRZ  MIASTA BRANIEWA