OGŁOSZENIE

W dniu 13 grudnia 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Interpelacje i zapytania .

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Braniewie Nr XX/124/16 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie .

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok .

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

12. Przerwa.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pn. „Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny Zdrowe Braniewo Kryta Pływalnia w Braniewie”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem 2017 r.

16. Podjęcie uchwaływ sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 – 2023.

17. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok :

1/ przedstawienie projektu uchwały przez Burmistrza Miasta ,

2/ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ,

3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej ,

4/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej ,

5/ głosowanie uchwały budżetowej .

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz