OGŁOSZENIE

 

W dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

 

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Interpelacje i zapytania .

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej w Braniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej w Braniewie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 w Braniewie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Pawła IIw Braniewie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

12. Przerwa.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia

21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz