OGŁOSZENIE

W dniu 23 października 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Interpelacje i zapytania .

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na stałe obwody głosowania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/204/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

10. Przerwa.

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2017 r.

12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017-22 za I półrocze 2017 r.

13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie .

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego ZDROWE-BRANIEWO-Kryta Pływalnia w Braniewie.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz