OGŁOSZENIE


W dniu 13 września 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
6. Interpelacje i zapytania .
7. Przyjęcie deklaracji w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanej reorganizacji Zakładu Karnego w Braniewie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2017-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kolejowej w Braniewie obejmującego teren pomiędzy wschodnią granicą miasta a węzłem kolejowym.
11. Przerwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości nowych inwestorów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/100/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Braniewa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz