OGŁOSZENIE

W dniu 2 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Interpelacje i zapytania .

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego skargi Dyrektora Szkoły

Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie na podjęcie przez Radę Miejską w

Braniewie Uchwały Nr XXXI/222/17 w sprawie skargi 67 rodziców na działalność dyrektora

Szkoły i uchwały Nr XXXI/223/17 w sprawie skargi nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 6

Jana Pawła II w Braniewie, radnej Rady Miejskiej w Braniewie na działalność dyrektora szkoły.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia miejsc w których organizowanie zgromadzeń

publicznych nie wymaga zawiadomienia Burmistrza Miasta Braniewa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy urzędowej ulicy w Braniewie.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz