Braniewo, 16 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE

W dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Interpelacje i zapytania .

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.

9. Przerwa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2016 rok :

a/ przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta Braniewa za 2016 rok,

b/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2016 rok,

d/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Braniewa oraz sprawozdania finansowego,

e/ dyskusja,

f/ głosowanie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok:

a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2016,

b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

c/ głosowanie.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz