OGŁOSZENIE

W dniu 24 maja 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Braniewa stosowanych przez Wodociągi Miejskie Sp. zo.o. w Braniewie na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miasta Braniewa, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Braniewa ( tj. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015r. Poz.4414 z późn. zm.).

9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Braniewskiego zadania zarządzania powiatową drogą publiczną.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo w roku szkolnym 2017/2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/204/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa.

13. Przerwa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 r.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz