OGŁOSZENIE

W dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Interpelacje i zapytania .

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Miasta Braniewa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie na pokrycie kosztów utrzymania szaletów publicznych w 2017 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z szaletów publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Braniewa.

11. Przerwa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/100/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Braniewa.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego (dot. kwoty 20.000 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego (dot. kwoty 35.000 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi rodziców klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie na działalność kierownika jednostki organizacyjnej- Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

21. Sprawy różne.

22. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz