Ogłoszenie

W dniu 22 marca 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Podziękowanie Panu Tibalibwa Freddie Kagulire za obywatelską postawę.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2016 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2014- 2016.

8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

9. Interpelacje i zapytania .

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa pn. „Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa”.

14. Przerwa.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewa w 2017 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na nieruchomości gruntowej-parking stanowiący własność Gminy Miasta Braniewa.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz