Ogłoszenie

W dniu 15 lutego 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111 odbędzie się XXIX sesję Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wręczenie statuetek zasłużonym mieszkańcom Braniewa za całokształt dotychczasowych działań na rzecz miasta.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa ze średniej wynagrodzeń nauczycieli za 2016 rok.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA w Braniewie stanowiącym załącznik do uchwały nr XVI/84/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2015 poz. 5310).

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lub przekazaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/253/14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo.

13. Przerwa.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/192/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie na 2017 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych za 2016 rok oraz zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie na 2017 rok.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz