W dniu 14 grudnia 2016 r. o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.


Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat dzikiej zwierzyny w mieście.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
7. Interpelacje i zapytania .
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Braniewa wraz ze szczegółową inwentaryzacją” ( prezentacja multimedialna programu ).
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/21/11 z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasta Braniewa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem 2016 r.
12. Przerwa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok:
1/ przedstawienie projektu uchwały przez Burmistrza Miasta ,
2/ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ,
3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej ,
4/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej ,
5/ głosowanie uchwały budżetowej .
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok .
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.