Informuję, że XLIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się w dniu 08 marca 2023 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111.


Proponowany porządek obrad :


1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2023 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości
wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, co do której wygasło prawo użytkowania
wieczystego, wraz z zastosowaniem bonifikaty.
9. Przerwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/391/22 Rady Miejskiej w
Braniewie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Braniewa na lata 2023-2037.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
(-)Dariusz Frąckiewicz