Informuję, że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Braniewie, odbędzie się w dniu

26 października 2022 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 września

2022 r.

5. Wręczenie nagrody „Przyjaciel Warmii” Panu Andrzejowi Adamskiemu oraz

uhonorowanie braniewianki Pani Aleksandry Lisowskiej – złotej medalistki Mistrzostw

Europy w LA 2022. 

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność

Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie ( dot. działki przy ul.Olsztyńskiej).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność

Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie ( dot. działek przy ul.Gdańskiej).

9. Przerwa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok .

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na

terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-) Dariusz Frąckiewicz