OGŁOSZENIE

Informuję, że XXXVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 roku o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad .

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 czerwca 2022 r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata

2022 – 2029.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok .

9. Interpelacje i zapytania.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Józef Szczurek