OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

CIEPŁE MIESZKANIE”

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

llll

 

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił uruchomienie programu „Ciepłe mieszkanie”

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie” będzie można otrzymać na:

 • wykonanie instalacji c.o i c.u.w

 • ogrzewanie elektryczne

 • kocioł gazowy kondensacyjny

 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

 • wentylację mechaniczną

 • pompa ciepła powietrze / woda

 • pompa ciepła typu powietrze / powietrze

 • stolarka okienna oraz drzwiowa

 • dokumentacje projektową

 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 1. Podstawowym tj. osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł.

 2. Podwyższonym tj. osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł.

 3. Najwyższym tj. osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód nie przekracza: a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b)
  1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
  lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

 

WAŻNE !!!

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez mieszkańców rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie z Gminą.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/