OGŁOSZENIE

            Informuję, że XXXIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się w dn. 13 kwietnia 2022 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Braniewie: z XXXII sesji z dnia

     2 marca 2022 r. i z XXXIII sesji ( sesji nadzwyczajnej) z dnia 04 kwietnia 2022 r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-

     Mazurskiemu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały nr XII/111/19 Rady

   Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu

   dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach

    ratowniczych , akacjach ratowniczych , szkoleniu i ćwiczeniu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i

   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Braniewie przy ulicy

     Królewieckiej 41A ( dot. wniosku spółki ARMINOTTO z Warszawy ).

12. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Braniewie przy ulicy

     Królewieckiej 41A ( dot. wniosku spółki PROVITEL z Warszawy ).

13. Przerwa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika „Orła Białego” na Skwerze Sybiraków

     w Braniewie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa                        

     -dot. nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 97/10 obręb nr 2.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa

     - dot. nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych 202/8, 202/26, 202/16            

       obręb nr 5.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa

     - dot. nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 59/8 obręb nr 2.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

     dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Braniewa.

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których

     właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Braniewa oraz warunków z zasad    

     korzystania z nich.

20. Interpelacje i zapytania.

21. Sprawy różne.

22. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-) Dariusz Frąckiewicz