OGŁOSZENIE

W dniu 24 marca 2021 roku o godz.10.00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111, odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej z 27 stycznia 2021 r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Braniewa”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w

mieście Braniewo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 106/26

obręb nr 2, na rzecz Gminy Miasta Braniewo.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 marca

2019 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali i budynków stanowiących własność

Gminy Miasta Braniewa, określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek

procentowych bonifikat od ceny sprzedaży.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2021 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Braniewskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o

charakterze użyteczności publicznej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 r.

przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Braniewa i

zwrotu części tej opłaty.

12. Przerwa

13. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych mających

charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Braniewa oraz jej jednostkom

organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłaty skarbowej stanowiącej dochód

budżetu Gminy Miasta Braniewa za pomocą innego instrumentu płatniczego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miasta Braniewa, stanowiącym załącznik nr 1

do uchwały Nr XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000 r. w

sprawie uchwalenia Statutu Miasta Braniewa (tj. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z 2015 r. poz.4414 z póź. zm.).

16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/227/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z

dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata

2021 – 2029.”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Braniewa na 2021 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok i

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie na 2021 rok.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych za 2020 rok oraz

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie na 2021 rok.

22. Interpelacje i zapytania.

23. Sprawy różne.

24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-) Dariusz Frąckiewicz