OGŁOSZENIE

W dniu 27 stycznia 2021 roku o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111, odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Braniewa na lata 2021-2025”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/230/14 Rady Miejskiej w Braniewie z

dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Braniewskiemu Centrum Kultury w Braniewie

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r. poz.1350).

8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną ( dot. petycji z 11.12.2020 r. ).

9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną ( dot. petycji z 14.12.2020 r. ).

10. Przerwa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta

Braniewa.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa

na lata 2021 – 2029.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Braniewa na 2021 rok.

15. Interpelacje i zapytania.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-) Dariusz Frąckiewicz