Ogłoszenie

W dniu 25.11.2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie. 

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej z 21 października 2020 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Braniewa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Braniewskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Braniewa.
9. Przerwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

 

Link do transmisji XXI Sesji Rady Miejskiej: https://www.youtube.com/watch?v=L_3BcO2ybpc

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

  /-/ Dariusz Frąckiewicz