Ogłoszenie

W dniu 21 października 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111, odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad .

4. Zatwierdzenie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej z 26 sierpnia 2020 r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego Parkowania w trakcie epidemii.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Braniewie oraz nadania jej statutu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny paliw na terenie Miasta Braniewa w roku szkolnym 2020/2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/230/14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r. poz.1350).

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

12. Przerwa .

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020-2029 .

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ŚP. Panu Wojciechowi Iwulskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Braniewa .

17. Interpelacje i zapytania.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, że obrady XX sesji Rady Miejskiej w Braniewie będą transmitowane online pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=0oNFIwfslas

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-) Dariusz Frąckiewicz