Ogłoszenie

W dniu 26 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111, odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad .

4. Zatwierdzenie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej z 24 czerwca 2020 r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miasta Braniewa na lata 2021-2030.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Braniewie oraz nadania jej statutu .

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Braniewa na lata 2020-2021”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin

wchodzących w skład Aglomeracji Braniewo przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Braniewo i wyznaczenia obszaru, i granicy Aglomeracji Braniewo.

10. Przerwa.

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XVII/160/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020-2029 .

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.

14. Raport o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2019 rok i głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Braniewa wotum zaufania:

a/ przedstawienie raportu- wystąpienie Burmistrza Miasta Braniewa,

b/ debata nad raportem,*

c/ głosowanie uchwały.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2019 rok :

a/ przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta Braniewa za 2019 rok,

b/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 rok ,

d/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Braniewa oraz sprawozdania finansowego,

e/ dyskusja,

f/ głosowanie uchwały.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok:

a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2019 ,

b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2019 rok

c/ głosowanie uchwały.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku oznaczone Nr PN.4131.223.2020.

18. Interpelacje.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad.

 

*Ad.14.b.- Informuję, że w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Braniewa mieszkańcy miasta Braniewa mogą zabrać głos, po pisemnym zgłoszeniu do Przewodniczącego Rady Miejskiej, popartym przez co najmniej 20 osób, najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2020 r. ( art.28aa ust.6, 7i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713) .

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-) Dariusz Frąckiewicz