OGŁOSZENIE

W dniu 24 czerwca 2020 roku o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie sięXVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej z 29 kwietnia 2020 r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2019 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Miasta Braniewo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo w roku szkolnym 2020/2021.

11. Przerwa.

12. Podjęcie uchwaływ sprawie ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na nieruchomości gruntowej -parkingu stanowiącym własność Gminy Miasta Braniewa położonym przy ul.Fromborskiej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/100/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Braniewa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020-2029.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji wniesionej przez grupę członków Koalicji Polskiej Wolnej od 5G Komisji Sterującej i jej doradców z dnia 26 marca 2020 r. bez rozpatrzenia

17. Interpelacje.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-)Dariusz Frąckiewicz