OGŁOSZENIE

W dniu 29 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111, odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie, z następującym porządkiem obrad :
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej : XV sesji z 15 stycznia 2020 r.; z XVI sesji z 27 marca 2020 r. .
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie za 2019 rok, w tym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2019 .
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Braniewa, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/68/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 września 2015r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Braniewa oraz warunków i zasad korzystania z nich .
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Miasta Braniewa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta Braniewa w sprawie przepisów porządkowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Braniewa oraz jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/99/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza , polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Braniewa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miasta Braniewa, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Braniewa (tj. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz.4414 z późn. zm.).
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wspólnego okręgu rejestracji stanu cywilnego z Gminą Lelkowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy z Administracją Samorządu Rejonu Wileńskiego - Gmina Sużany.
16. Przerwa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Braniewo na rok 2020-2021”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
20. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko -Mazurskiemu na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska”.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1381 N ul. Stefczyka w Braniewie Etap I”.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/202/09 Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020 - 2029.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.
31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Braniewa”
32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie na 2020 rok.
33. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych w 2019 roku oraz zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie na 2020 rok.
34. Interpelacje.
35. Sprawy różne.
36. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, że obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Braniewie będą transmitowane online pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=jwmlmIHoNN0 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
(-) Dariusz Frąckiewicz