OGŁOSZENIE

W dniu 27 marca 2020 roku o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111, odbędzie się XVI sesja (sesja nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Braniewie, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Braniewa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Żłobka Miejskiego w Braniewie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2020 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. w Braniewie na lata 2020-2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020-2029.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.

10. Zakończenie obrad.

 

Jednocześnie informuję, że obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Braniewie będą transmitowane online pod adresem

https://www.youtube.com/channel/UCu0gpLgxGWnagIp_rvPjZxQ/videos?view_as=subscriber .

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-)Dariusz Frąckiewicz