OGŁOSZENIE

 

W dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 10.0w sali konferencyjnej (pok. nr 25) Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111, odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 23 października 2019 r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Braniewa”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.

13. Przerwa .

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej : Kryta Pływania w Braniewie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz