OGŁOSZENIE

W dniu 23 października 2019 roku o godz.10.0w sali konferencyjnej ( pok. nr 25) Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111, odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wręczenie przez Burmistrza Miasta Braniewa oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie podziękowań dla dziewcząt z młodzieżowej grupy tanecznej „Dance Team”.

5. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej: VIII sesji z dnia 26 czerwca 2019 r. , IX sesji z dnia 31 lipca 2019 r., X sesji z dnia 27 sierpnia 2019 r., i XI sesji z dnia 9 października 2019r.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 ul.Konarskiego 15 w Braniewie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 ul.Moniuszki 22 d w Braniewie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.

12. Przerwa.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miasta Braniewa, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie

uchwalenia Statutu Miasta Braniewa (tj. Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz.4414 z późn. zm.).

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Braniewie i nadania jej statutu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Braniewie na kadencję 2020-2023.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie na IV kwartał 2019 roku.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz