Ogłoszenie

W dniu 31 lipca 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111, odbędzie się IX sesja (sesja nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Zatwierdzenie porządku obrad .

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Braniewa.

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo w roku szkolnym 2019/2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw.

6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny Zdrowe Braniewo-Kryta Pływalnia w Braniewie.

7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

/-/ Dariusz Frąckiewicz