Ogłoszenie

W dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111, odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad .

4. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2018 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie za 2018 rok.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Miasta Braniewo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Braniewa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Braniewie i nadania jej statutu.

15. Przerwa.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Braniewa.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu (dot. ulicy Traugutta).

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu (dot. ulicy Krasickiego).

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu (dot. ulicy Wileńskiej, Mielczarskiego, Al. Wojska Polskiego i Warmińskiej).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2019 – 2024.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.

22. Raport o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2018 rok i głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Braniewa wotum zaufania:

a/ przedstawienie raportu - wystąpienie Burmistrza Miasta Braniewa,

b/ debata nad raportem,*

c/ głosowanie uchwały.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2018 rok :

a/ przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta Braniewa za 2018 rok,

b/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 rok,

d/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Braniewa oraz sprawozdania finansowego,

e/ dyskusja,

f/ głosowanie uchwały.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok:

a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2018 ,

b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

c/ głosowanie uchwały.

25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

26. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Braniewie.

27. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Braniewie.

28. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Braniewie .

29. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Braniewie.

30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Braniewa (dot. skargi nr – OR.1510.1.2019).

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Braniewa (dot. skargi nr – OR.1510.10.2019).

32. Sprawy różne.

33. Zakończenie obrad.

 

*Ad.22.b.- Informuję, że w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Braniewa mieszkańcy miasta Braniewa mogą zabrać głos, po pisemnym zgłoszeniu do Przewodniczącego Rady Miejskiej, popartym przez co najmniej 20 osób, najpóźniej do dnia 25 czerwca 2019 r. ( art.28aa ust. 6, 7i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DZ.U. z 2019 r. poz.506) .

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-) Dariusz Frąckiewicz