Ogłoszenie

W dniu 23 kwietnia 2019 roku o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111, odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad .

4. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Braniewie Pani Kalinie Jakimczuk zaświadczenia o wyborze na Radną Rady Miejskiej w Braniewie,

5. Złożenie ślubowania przez radną .

6. Zatwierdzenie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLII/208/98 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 stycznia 1998 roku w sprawie przystąpienia Miasta Braniewa do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody naodstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie.

10. Przerwa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2019 – 2024.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-)Dariusz Frąckiewicz