Ogłoszenie

W dniu 27 marca 2019 roku o godz.10.0w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111, odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa pn. „Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa , określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży.

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Braniewie i nadania jej statutu.

11. Przerwa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Pętli Żuławskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu i postawienie Spółki w stan likwidacji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo na 2019 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2019 – 2024.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-) Dariusz Frąckiewicz