Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Burmistrz Miasta Braniewa podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez  Sportowa Inicjatywa Warmia na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu popularyzacji rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego - „Udział dzieci w międzynarodowym turnieju piłki nożnej Mare Nostrum Cup 2019”. Zgodnie z treścią art. 19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 , 14 -500 Braniewo do dnia 19 marca 2019r.

Oferta dostępna na stronie BIP